SÀN

Chất làm tăng cứng sàn gốc xi măng, sử dụng được ngay, ở dang rắc khô

MASTERTOP 100

Sản phẩm xoa cứng nền dạng bột rắc, cốt liệu tự nhiên

SIKAFLOOR CHAPDUR

Chất làm cứng sàn có màu, vô cơ, rắc khô. Dung cu cam tay