CONCRETE ADMIXTURE

Admixture is an indispensable part in construction fields

RHEOBUILD 561

Phụ gia siêu dẻo làm chậm mất độ sụt của bê tông

RHEOBUILD 1000

Phụ gia giảm nước mức độ cao để chế tạo bê-tông siêu dẻo

RHEOBUILD 555

Phụ gia siêu dẻo cho bê-tông trong điều kiện khí hậu nóng