ASAHI INTECC

ASAHI INTECC

Tên Dự án : ASAHI INTECC

Địa điểm    : KCN Thăng Long I - Đông Anh - Hà Nội

Hạng mục  : Chống thấm mái

Thời gian hoàn thành : 2007