SƠN KHÁNG ĂN MÒN BỂ XỬ LÝ

Lớp phủ Epoxy hai thành phần, không chứa dung môi

MASTERSEAL SP 120 PF

Lớp phủ Epoxy hai thành phần, không chứa dung môiDung cu cam tay