VỮA BÙ CO NGÓT

Vữa xi măng, không co sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong công việc xây dựng dân dụng.

Masterflow 810

Masterflow 810 - Vữa xi măng, không co sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong công việc xây dựng dân dụng

SIKA GROUT 214-11

Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, có thể bơm đượcDung cu cam tay